คำค้น "การซ่อมบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง Liquid CO2 Tank"